Glosar PRINCE2

De la PRINCE2 wiki Română
Salt la: navigare, căutare

A

Acceptare (răspuns de risc) – o categorie de răspuns de risc, pentru ameninţare, unde este luată o decizie deliberată de a accepta ameninţarea, urmare a inţelegerii faptului că este mult mai economic să facem acest lucdecât să încercăm o altă acţiune de răspuns. Ameninţarea trebuie să monitorizată în continuare pentru a ne asigura că rămâne în limite tolerabile.


Acceptanţă - Actul formal care înştiinţează că proiectul a îndeplinit criteriile de acceptanţă stabilite şi prin urmare îndeplineşte cerinţele stakeholderilor.


Acceptanţa operaţională şi de întreţinere – Un anumit tip de acceptanţă de către persoana sau grupul care va susţine produsul imediat ce este predat mediului operaţional.


Acceptanţa utilizatorului – Un tip specific de acceptanţă din partea persoanei sau grupului care va utiliza produsul imediat ce este predat mediului operaţional.


Acceptance criteria - O lista de criterii prioritizată pe care produsul proiectului trebuie să o îndeplinească înainte ca clientul să o accepte, ex. definiţii măsurabile ale atributelor necesare pentru setul de produse pentru a vor fi acceptate de principalii stakeholderi.


Activitate - Un proces, funcţie sau obligaţie care apare în timp, are rezultate recunoscute şi este gestionată. De obicei este definită ca fiind parte dintr-un proces sau plan.


Acţiuni corective – Un set de acţiuni pentru a rezolva o ameninţare asupra toleranţelor unui plan sau a defectului unui produs.


«Agile» (Metode) – În principal, metode de dezvoltare software care se aplică pentru abordarea proiectului utilizând acţiuni repetate comprimate pe termen scurt unde produsele sunt dezvoltate incremental. PRINCE2 este compatibil cu principiile « agile ».


Aprobare– Confirmarea formală că respectivul produs este finalizat şi îndeplineşte toate cerinţele (fără concesii) după cum este specificat în Product Description.


Approver – Persoana sau grupul (ex. Project Board) definit ca fiind calificat sau autorizat să aprobe că un produs (de management sau specializat) este finalizat şi poate fi utilizat în scopul pentru care este destinat.


Assurance/Garantare – Toate acţiunile sistematice necesare pentru a oferi încredere că ţinta (sistem, proces, organizare, program, proiect, rezultat, beneficiu, aptitudine, ieşire produs, livrabil) este cea corespunzătoare. Garantarea poate fi definită subiectiv sau obiectiv în circumstanţe diferite. Implicaţia este că assurance/garantarea va avea un nivel de independenţă fata de ceea ce este garantat. A se vedea de asemenea «Project Assurance » şi « quality assurance ».


Autoritate – Dreptul de a aloca resurse şi de a lua decizii (se aplică nivelurilor de proiect, etapă/stage şi de echipă/team).


Autorizare – Punctul în care o autoritate este delegată.


Autoritatea responsabilă – Persoana sau grupul care comisionează proiectul (de obicei management de program sau corporativ) care deţine autoritatea de a angaja resurse şi fonduri din partea organizaţiei de comisionare.


B

Baseline/Linie de referinţă – Niveluri de referinţă faţă de care o entitate este monitorizată şi controlată.


Baseline management product/linie de referinţă produs de management – Un tip de produs de management care defineşte aspectele proiectului, şi, odată aprobat, este supus controlului schimbării.


Beneficiu – Îmbunătăţirea măsurabilă care rezultă în urma unui efect perceput ca fiind un avantaj de către unul sau mai mulţi stakeholderi.


Benefits Review Plan/BRP/Planul de Revizuire a Beneficiilor – Un plan care stabileşte cum şi când poate fi efectuată măsurarea realizărilor beneficiilor proiectului. Dacă proiectul este gestionat în cadrul unui program, această informaţie poate fi creată şi menţinută la nivelul programului.


Business Case - Justificarea pentru o activitate organizaţională (proiect), care de obicei cuprinde costuri, beneficii, riscuri şi termene, şi faţă de care este testată viabilitatea continuă.


C

Center of Excelence/CoE/Centru de excelenţă – O funcţie de coordonare corporativă pentru portofolii, programe şi proiecte care asigură standarde, consistenţa metodelor şi a proceselor, cunoaşterea managementului, asigurare şi instruire.


Change Authority/Autoritatea de Schimbare – O persoană sau grup căruia Project Board/Comitetul de Proiect îi poate delega responsabilitatea pentru luarea în considerare a cererilor pentru schimbare sau off-specifications/nespecificaţii. Autoritatea de schimbare poate administra un buget de schimbare şi poate aproba schimbări în cadrul bugetului.


Change budget/Buget de schimbare – Banii alocaţi Autorităţii de Schimbare disponibili pentru a fi cheltuiţi pentru cereri autorizate de schimbare.


Change Control/Control de schimbare – Procedura care asigură că toate schimbările care pot afecta obiectivele stabilite ale proiectului sunt identificate, evaluate, iar apoi fie sunt aprobate, respinse sau amânate.


Checkpoint/Punct de control – revizuirea progresului, la nivelul de echipă, la momente predefinite.


Checkpoint Report/Raport checkpoint – Un raport al progresului informaţiilor adunate la un checkpoint/punct de control, care este furnizat de o echipă, către Managerul de Proiect şi care include date de raportare aşa cum sunt stabilite în Work Package/Pachetul de Lucru.


Communication Management Strategy – O descriere a mijloacelor şi a frecvenţei comunicării dintre proiect şi stakeholderii proiectului.


Concesie – O off-specification/ne-specificaţie care este acceptată de Project Board/Comitetul de Proiect fără a lua nicio acţiune corectivă.


Configuration item/Element de configurare – O entitate care este supusă managementului de configurare. Entitatea poate fi o componentă a unui produs, un produs, sau un set de produse dintr-un release.


Configuration item records – O înregistrare care descrie starea, versiunea şi varianta unui element de configurare, şi a oricăror detalii a celor mai importante relaţii dintre acestea.


Configuration management – Activităţile tehnice şi administrative cu privire la crearea, gestionarea şi schimbarea controlată a configuraţiei pe întreaga durată a produsului.


Configuration Management Strategy – O descriere a modului şi a persoanei care va controla şi proteja produsele proiectului.


Configuration management system – Setul de procese, unelte şi baze de date care sunt folosite pentru a gestiona datele de configurare. De obicei, proiectul va folosi sistemul de gestionare a configuraţiei a organizaţiei clientului sau furnizorului.


Constrângeri – Restricţiile sau limitările prin care proiectul este obligat să le respecte.


Contingency/Contingenţă – Ceva care este păstrat în rezervă, de obicei, pentru a gestiona varianţele timpului şi costului sau a riscurilor. PRINCE2 nu susţine utilizarea contingenţei, deoarece estimarea varianţelor sunt gestionate prin configurarea toleranţelor, iar riscurile sunt gestionate corespunzător prin intermediul răspunsurilor de risc (inclusiv răspunsul de rezervă care este contingent la concretizarea riscului).


Customer/Client – Persoana sau grupul care a comisionat lucrarea şi va beneficia de rezultatele finale.


Customer’s Quality Expectations/CQE/Aşteptările cu privire la calitate ale clientului – O declaraţie cu privire la calitatea dorită de la produsul proiectului, cuprinsă în cadrul Descrierea Produsului Proiectului.


D

Daily Log – Folosit pentru a înregistra situaţii / interese care pot fi gestionate informal de Managerul de Proiect.


Dependenţe (plan) – Relaţia dintre produse sau activităţi. De exemplu, dezvoltarea Produsului C poate începe doar dacă Produsele A şi B au fost finalizate. Dependenţele pot fi interne sau externe. Dependenţele interne sunt cele care se află sub controlul Managerului de Proiect. Dependenţele externe sunt cele care nu se află sub controlul Managerului de Proiect – de exemplu, livrarea unui produs necesară acestui proiect de la un alt proiect.


Descrierea rolului – Descrierea unui set de responsabilităţi specifice rolului.


Dis-benefit/Dezavantaj – Un rezultat care este perceput ca fiind negativ de unul sau mai mulţi stakeholderi. Reprezintă o consecinţă prezentă a unei activităţi, întrucât, prin definiţie, un risc are o anumită incertitudine referitoare la materializarea acestuia.


DSDM Atern - Un cadru de livrare a proiectului agile dezvoltat şi deţinut de consorţiul DSDM. Atern foloseşte o abordare pe termen scurt şi iterativă pentru dezvoltarea produsului şi este compatibilă cu PRINCE2.


E

Embedding/Încorporare (PRINCE2) – Ceea ce este necesar pentru o organizaţie pentru a adopta PRINCE2 ca metodă de management de proiect corporativă. A se vedea de asemenea, în contrast, “tailoring/customizarea”, care stabileşte ceea ce trebuie să realizeze proiectul pentru a aplica metoda intr-un mediu specific de proiect.


End Project Report/EPR/Raportul de Încheiere Proiect – Un raport înmânat de Managerul de Proiect Project Board-ului/Comitetului de Proiect, care confirmă predarea tuturor produselor şi furnizează un Business Case actualizat şi o evaluare a modului în care proiectul a performat versus PID/Documentaţia pentru Iniţierea Proiectului.


End Stage Assesment/Evaluare de finalizare etapa – Revizuirea efectuată de Project Board/Comitetul de Proiect şi de Managerul de Proiect a ESR/Raportului de Finalizare Etapă pentru a decide dacă va aproba următorul Stage Plan/Plan de Etapă. În conformitate cu dimensiunea şi gradul de criticitate a proiectului, revizuirea poate fi formală sau informală. Autorizarea de a continua trebuie documentată cu o înregistrare formală.


End Stage Report/ESR/Raport de Finalizare a Etapei – Un raport înmânat de Managerul de Proiect Project Board-ului/Comitetului de Proiect la finalul fiecărei etape de gestionare a proiectului. Acesta furnizează informaţii cu privire la performanţa proiectului pe parcursul etapei şi a stării proiectului la finalul etapei.


Enhance/Intensificare (raspuns de risc) – Un răspuns de risc la o oportunitate unde sunt luate acţiuni proactive pentru a intesifica atât probabilitatea apariţiei evenimentului cât şi impactul, dacă evenimentul se materializează.


Event-driven Control/Control dirijat de evenimente – Control care are loc în momentul în care apare un eveniment specific. Ar putea fi, de exemplu, finalul unei etape, finalizarea PID/Documentaţiei pentru Iniţializarea Proiectului, sau crearea unui Raport de Excepţie. Ar putea include de asemenea evenimente organizaţionale care pot afecta proiectul, cum ar fi sfârşitul anului financiar.


Excepţie – O situaţie în care poate fi previzionată existenţa unei deviaţii mai presus de nivelurile de toleranţă stabilite între Managerul de Proiect şi Project Board/Comitetul de Proiect (sau între Project Board/Comitetul de Proiect şi managementul de program sau corporativ).


Exception Assesment/Evaluarea excepţiei – Aceasta este o revizuire a Project Board-ului/Comitetului de Proiect pentru a aproba (sau respinge) un Plan de Excepţie.


Exception Plan/Plan de Excepţie – Acesta este un plan care adesea urmează unui Raport de Excepţie. Pentru un Stage Plan/Plan de Etapă de excepţie, acesta acoperă perioada prezentă până la finalul etapei actuale. Dacă excepţia se afla la nivel de proiect, Planul Proiectului ar trebui înlocuit.


Exception Report/Raport de Excepţie – O descriere a unei situaţii de excepţie, impactul acesteia, opţiunile, recomandarea şi impactul recomandării. Acest raport este pregătit de Managerul de Proiect pentru Project Board/Comitetul de Proiect.


Executive – Un singur individ cu responsabilitate deplină pentru a se asigura că proiectul îşi îndeplineşte obiectivele şi livrează beneficiile previzionate. Acestă persoană trebuie să se asigure că proiectul îşi păstrează obiectivul central, are autoritate deplină, iar proiectul, inclusiv riscurile, sunt gestionate într-o manieră activă. Executivul este conducatotul Project Board/Comitetului de Proiect. El sau Ea reprezintă clientul şi este responsabil pentru Business Case.


Exploit/Exploatare (răspuns de risc) – Un răspuns de risc la o oportunitate de exploatare a oportunităţii prin a se asigura că acesta va avea loc şi că impactul va fi realizat.


F

Fallback/Rezervă (răspuns de risc) – Un răspuns de risc la o ameninţare prin punerea în aplicare a unui plan de rezervă cu acţiuni ce vor fi luate pentru a reduce impactul ameninţării în cazul materializării riscului.


Follow-on action recomandations/Recomandări de acţiuni ulterioare – Acţiunile recomandate referitoare la lucrările nefinalizate, chestiunile şi riscurile în curs de desfăşurare, şi orice alte activităţi necesare pentru a duce produsul în următoarea fază a ciclului său. Acestea sunt rezumate şi incluse în ESR/Raportul de Finalizare a Etapei (pentru predarea în etape) şi EPR/Raportul de Finalizare Proiect.


Furnizor – Persoana, grupul sau grupurile responsabile pentru oferirea produselor specializate ale proiectului.


G

Guvernare (corporativă) – Activitatea continuă de menţinere a unui sistem coerent de control intern prin care directorii şi ofiţerii unei organizaţii se asigură că sistemele de management efective, inclusiv monitorizarea financiară şi sistemele de control, au fost puse în practică pentru a proteja activele, capacitate de câştig/profitabilitate şi reputaţia organizaţiei.


Guvernare (proiect) - Acele zone ale guvernării corporative care sunt referitoare la activităţile proiectului. Guvernarea efectivă a managementului proiectului garantează că portofoliul de proiecte al organizaţiei este aliniat la obiectivele organizaţiei, este livrat eficient şi este durabil.


H

Handover/Predare – Transferul proprietăţii a unui set de produse către utilizatorul (ii) respectivi. Setul de produse este cunoscut ca un release. Pot exista mai multe predări pe durata ciclului unui proiect (livrare pe etape). Predarea finală are loc în procesul de Închidere a Proiectului.


Highlight Report/Raport de sumar al progresului – Un raport la intervale regulate de timp, de la Managerul de Proiect la Project Board/Comitetul de Bord, pentru progresul etapei in curs.


I

Impact (de risc) – Rezultatul unei ameninţări sau oportunităţi particulare care s-a materializat sau anticiparea unui astfel de rezultat.


Inherent risc/Risc inerent - Expunerea care decurge dintr-un risc specific înainte ca orice acţiune să fie luată pentru a-l gestiona.


Initiation Stage/Etapa de iniţiere – Perioada din momentul în care Project Board/Comitetul de Proiect autorizează iniţierea până în momentul în care autorizează proiectul (sau se decide să nu continue proiectul). Planificarea detaliată şi stabilirea infrastructurii de gestionare a proiectului este acoperită de procesul de Initiating a Project/IP/Iniţiere a Proiectului.


Issue/Chestiune – Un eveniment relevant care a avut loc, nu a fost planificat şi solicită intervenţia managementului. Poate fi orice preocupare, întrebare, cerere de schimbare, sugestie sau off-specification/ne-specificări apărute pe parcursul proiectului. Issues/Chestiunile proiectului pot fi referitoare la orice are legătură cu proiectul.


Issue Register – Un registru folosit pentru a reţine şi a menţine informaţiile cu privire la toate chestiunile care sunt gestionate într-o manieră formală. Issue Register ar trebui monitorizat regulat de Managerul de Proiect.


Issue Report – Un raport care cuprinde o descriere, evaluare a impactului şi recomandări pentru o cerere de schimbare, off-specification/ne-specificare sau o problemă/preocupare. Este creat doar pentru acele chestiuni care trebuie soluţionate formal.


L

Lessons Log – Un depozit informal pentru învăţămintele care se aplică acestui proiect sau viitoarelor proiecte.


Lessons Report – Un raport care să documenteze orice învăţăminte care pot fi aplicate în mod util altor proiecte. Scopul raportului este de a provoca acţiunea, astfel încât învăţămintele pozitive dintr-un proiect să se integreze în modul de lucru al organizaţiei, iar organizaţia să poată evita învăţămintele negative in proiectele viitoare.


Log-uri – Arhive informale gestionate de Managerul de Proiect care nu solicită niciun acord din partea Project Board-ului/Comitetului de Proiect cu privire la formă şi structură. PRINCE2 deţine două registre: Daily Log şi Lessons Log.


M

Managementul proiectului – Planificarea, delegarea, monitorizarea şi controlul tuturor aspectelor proiectului, şi motivarea celor implicaţi pentru a îndeplini obiectivele proiectului cu respectarea ţintelor de performanţă pentru timp, cost, calitate, scop, beneficii şi riscuri.

Management Stage/Etapa de management – Secţiune a unui proiect pe care Managerul de Proiect o gestionează în numele Project Board-ului/Comitetului de Proiect la un anumit moment, la finalul căreia Project Board-ul/Comitetul de Proiect va dori să revizuiască progresul până în prezent, situaţia Planului de Proiect, Business Case riscurile, şi următorul Plan de Etapă pentru a decide dacă va continua proiectul.

Milestone – Un eveniment semnificativ în desfăşurarea unui plan, cum ar fi finalizarea Work Packages/Pachetelor de Lucru, o etapă tehnică, sau o etapă de management.


N

Notificarea de autorizare a proiectului – Anunţul Project Board-ului/Comitetului de Proiect de a informa toţi stakeholderii şi gazdele site-ului că proiectul a fost autorizat şi să solicite sprijinul logistic necesar (ex. Facilităţi de comunicare, echipament şi suport pentru proiect) suficient pentru durata de desfăşurare a proiectului.


O

Off-specification – Un lucru care ar trebui furnizat de proiect, însă în prezent nu este (sau nu se estimează că va fi) furnizat. Ar putea fi un produs lipsă sau un produs care nu îşi îndeplineşte specificaţiile. Este unul din tipurile de chestiuni.


Outcome – Rezultatul schimbării, care afectează în mod normal comportamentul real şi/sau circumstanţele. Outcome-urile sunt dorite atunci când este concepută o schimbare. Sunt atinse ca un rezultat al activităţilor efectuate pentru a implementa schimbarea.


Output – Un produs de specialitate care este predat unui utilizator(i). A se reţine că produsele de management nu reprezintă output ci sunt create exclusiv în scopul gestionării proiectului.


Obiective de performanţă – Ţintele unui plan în materie de timp, cost, calitate, scop, beneficii şi risc.


P

Plan – O propunere detaliată pentru realizarea sau obţinerea unui lucru care specifică ce, când, cum şi de cine. In PRINCE2 există numai următoarele tipuri de plan: Plan de Proiect, Stage Plan/Plan de Etapă, Team Plan/Plan de Echipă, Plan de Excepţie şi BRP/Plan de Revizuire a Beneficiilor.


Planned closure/Închidere planificată – Activitatea PRINCE2 de a închide proiectul.


Planning Horizon/Orizont de Planificare – Perioada de timp pentru care este posibil a planifica cu precizie.


Portofoliu – Toate programele şi proiectele de sine stătătoare care sunt executate de o organizaţie, grup de organizaţii, sau o unitate organizaţională.


Premature closure/Închiderea prematură – Activitatea PRINCE2 de a închide un proiect înainte de închiderea planificată. Managerul de Proiect trebuie să se asigure că lucrul aflat în curs de desfăşurare nu este abandonat pur şi simplu, iar proiectul salvează orice valoare creată până în prezent, şi verifică ca orice decalaj lăsat de anularea proiectului să fie adus la cunoştinţă managementului de program sau corporativ.


Prerequisites/Precondiţii (plan) – Orice aspecte fundamentale care trebuie să fie la locul lor, şi să rămână acolo, pentru ca planul să aibă succes.


PRINCE2 – O metodă care susţine anumite aspecte selectate ale managementului de proiect. Acronimul provine de la „Proiecte într-un Mediu Controlat”.


Principii PRINCE2 – Obligaţiile directoare pentru buna practică de gestionare a proiectului, care formează baza unui proiect gestionat folosind PRINCE2.


Probabilitate – Aceasta este probabilitatea evaluată a unei ameninţări sau oportunităţi care se manifestă în prezent, inclusiv luarea în considerare a frecvenţei cu care poate apărea.


Problem/concern – Un tip de issue/chestiune (alta decât cea a unei cereri de schimbare sau off-specification/ne-specificaţie) pe care Managerul de Proiect trebuie să o rezolve sau să o escaleze.


Procedură – O serie de acţiuni pentru un anume aspect a managementului de proiect stabilit în mod specific pentru proiect - de exemplu, o procedură de management de risc.


Proces - Un set de activităţi structurat creat pentru a îndeplini un obiectiv specific. Un proces necesită una sau mai multe intrări definite şi le transformă în output-uri definite.


Producer – Persoana sau grupul responsabil pentru dezvoltarea produsului.


Produs – Un input sau output, indiferent dacă este tangibil sau intangibil, care poate fi descris, în avans, creat şi testat. PRINCE2 deţine două tipuri de produse – produse de management şi produse de specialitate.


Product Breakdown Structure/PBS/Structura de defalcare a produsului - Ierarhia tuturor produselor care urmează a fi produse pe parcursul unui plan.


Product checklist – Lista cu cele mai importante produse ale planului, plus datele cheie ale livrării acestora.


Product Description/Descrierea Produsului – Descrierea scopului unui produs, a compoziţiei, derivaţiei şi a criteriilor de calitate. Este produs în momentul planificării, cât mai rapid posibil, după ce s-a identificat necesitatea pentru produs.


Product Flow Diagram/PFD/Graficul de flux a produsului – Graficul care prezintă secvenţa producţiei şi interdependenţele produselor enumerate în product breakdown structure/ structura defalcată a produsului.


Product Status Account – Un raport asupra stării produselor. Produsele solicitate pot fi specificate de identificator sau de partea proiectului în care erau dezvoltate.


Product-Based Planning/PBP/Planificare bazata pe produs – Tehnică ce duce la un plan comprehensiv bazat pe crearea şi livrarea output-urilor necesare. Tehnica ia în considerare produsele necesare, cerinţe de calitate şi dependenţele dintre produse.


Program – Structură de organizare temporară flexibilă, creată pentru a coordona, direcţiona şi supraveghea implementarea unui set de proiecte şi activităţi pentru a livra outcom-uri şi beneficii referitoare la obiectivele strategice ale organizaţiei. Este probabil ca programul să aibă o durată de viaţă care se întinde pe o perioadă de câţiva ani.


Proiect PRINCE2 – Un proiect care aplică principiile PRINCE2.


Project Brief – Declaraţia care descrie scopul, costul, timpul şi cerinţele de performanţă şi constrâgerile pentru un proiect. Se creează în pre-proiect pe parcursul Start up a Project/SU şi este utilizat pe parcursul Initiatig a Project/IP pentru a crea PID/Documentaţia pentru Iniţierea Proiectului şi a componentelor acestuia. Este înlocuit de PID/Documentaţia pentru Iniţierea Proiectului şi nu mai este actualizat.


Project Initiation Documentation/PID/Documentaţie pentru Iniţierea Proiectului – Un set logic de documente care consolidează toate informaţiile cheie necesare de a porni pe baze solide un proiect şi de a transmite aceste informaţii celor interesaţi de proiect.


Project lifecycle/Ciclul de viaţă a proiectului – Perioada de la start-up/începerea proiectului până la acceptarea produsului proiectului.


Project Management Team/PMT/Echipa de management a proiectului – Întreaga structură de management a Project Board-ului/Comitetului de Proiect şi Managerul de Proiect, plus orice roluri de Manager de Echipă. Project Assurance şi Project Support implicate.


Proiect – Organizaţie temporară creată în scopul de a livra unul sau mai multe produse de business în conformitate cu un Business Case agreat.


Project Aproach - Descrierea modului în care va fi abordată livrarea în proiect. De exemplu, construim un produs de la zero sau cumpărăm un produs care există deja?


Project Assurance - Responsabilităţi ale Project Board/Comitetului de Proiect ce trebuie să se asigure că proiectul este gestionat corect. Membrii Project Boardului/Comitetului de Proiect au fiecare în parte o anumită zonă de focalizare pentru Project Assurance, şi anume business assurance pentru Executiv, user assurance pentru Senior User(s), şi supplier assurance pentru Senior Supplier(s).


Project manager/Managerul de Proiect – Persoana care are autoritatea şi responsabilitatea de a gestiona zilnic proiectul pentru a livra produsele solicitate în conformitate cu constrângerile stabilite cu Project Board.


Project mandate – Un produs extern generat de autoritate care comisionează proiectul şi care este mecanismul de declanşare pentru procesul Start-up a Project/SU.


Project office/birou de proiect – Un birou temporar creat pentru a sprijini livrarea unei iniţiative de schimbare specifică, livrată ca proiect. Dacă este folosit, project office/biroul de proiect îşi asumă responsabilitatea rolului de Project Support.


Project Plan/Plan de Proiect – Un plan la nivel înalt care prezintă produsele importante ale proiectului, momentul în care vor fi livrate şi la ce cost. Un Plan de Proiect iniţial este prezentat ca fiind parte din PID/Documentaţia de Iniţiere a Proiectului. Acesta este actualizat, pe masură ce informaţii noi apar în progresul proiectului. Acesta este un document de control important pentru Project Board pentru a măsura progresul real faţă de aşteptări.


Project product/Produsul proiectului – Ceea ce trebuie să livreze proiectul pentru a obţine acceptanţa.


Project Product Description/PPD/Descrierea Produsului Proiectului – Un tip special de Product Description/Descriere a Produsului folosit pentru a obţine acceptul utilizatorului pentru cerinţele şi scopul proiectului, pentru a defini customer’s quality expectation/CQE/cerinţele de calitate ale clientului, şi de a defini citeriile de acceptanţă pentru proiect.


Project Support/PS – Rolul administrativ din echipa de management a proiectului. Project Support poate fi sub forma unor sfaturi şi ajutor cu instrumentele de gestionare a proiectului, dirijare, serviciile administrative ale managementului de proiect cum ar fi stocarea şi colectarea datelor reale.


Project Support/PS – Rolul administrativ din echipa de management a proiectului. Project Support poate fi sub forma unor sfaturi şi ajutor cu instrumentele de gestionare a proiectului, dirijare, serviciile administrative ale managementului de proiect cum ar fi stocarea şi colectarea datelor reale.


Q

Quality/Calitate – Totalitatea trăsăturilor şi a caracteristicilor inerente sau atribuite ale unui produs, persoană, proces, serviciu şi/sau sistem care se sprijină pe capacitatea de a prezenta că îndeplineşte aşteptările sau că satisface necesităţile expuse, solicitările sau specificaţiile.


Quality assurance – O verificare independentă a faptului că produsele vor fi potrivite scopului sau vor îndeplini cerinţele.


Quality control/Controlul calităţii – Procesul de monitorizare a rezultatelor specifice proiectului pentru a determina dacă respectă standardele impuse şi de identificare a mijloacelor de a elimina cauzele unei performanţe nesatisfăcătoare.


Quality criteria/Criterii de calitate – Descrierea specificaţiei de calitate pe care produsul trebuie să o îndeplinească şi măsurătorile de calitate care vor fi aplicate de cei care inspectează produsul finit.


Quality Inspection/Inspecţia calităţii – Evaluarea sistematică, structurată a unui produs, executată de două sau mai multe persoane selectate cu atenţie (echipa de revizie) într-o manieră planificată, documentată şi organizată.


Quality management/Managementul calităţii – Activităţile coordonate pentru a direcţiona şi controla o organizaţie cu privire la calitate.


Quality Management Strategy – Strategia care defineşte tehnicile de calitate şi standardele care vor fi aplicate, şi diversele responsabilităţi în obţinerea nivelurilor de calitate impuse, pe durata proiectului.


Quality management system/Sistemul de management al calităţii – Setul complet al standardelor de calitate, procedurilor şi responsabilităţilor pentru un site sau organizaţie. În contextul proiectului, “site-uri şi organizaţii” ar trebui interpretate ca fiind organizaţii permanente sau semi-permanente care sponsorizează proiectul, si de ex. aceştia sunt “externi” de organizaţia temporară a proiectului. De exemplu, un program poate fi privit ca fiind o organizaţie semipermanentă care sponsorizează proiectele – şi poate avea un sistem de management al calităţii bine documentat.


Quality records/Înregistrări privind calitatea – Evidenţele păstrate pentru a demonstra că asigurarea calităţii solicitate şi activităţile de control a calităţii au fost efectuate.


Quality Register/Registrul Calităţii - Registrul care conţine detalii sumare ale tuturor activităţilor de calitate, planificate şi finalizate. Quality Register este utilizat de Managerul de Proiect şi de Project Assurance ca fiind parte din progresul de revizuire.


Quality review - A se vedea “quality inspection”.


Quality Review Technique/Tehnica de revizuire a calităţii – Tehnica de inspectare a calităţii cu roluri stabilite şi o structura specifică. Este creată pentru a evalua dacă un produs sub forma unui document (sau similar, ex. o prezentare) este complet, respectă standardele şi îndeplineşte criteriile de calitate stabilite în Product Description. Participanţii sunt selectaţi din cei care deţin competenţe necesare pentru a evalua compatibilitatea produsului pentru scopul respectiv.


R

Records/Înregistrări – Produsele de management dinamice care întreţin informaţiile cu privire la progresul proiectului.


Reducere (răspuns de risc) – Răspunsul la un risc unde acţiuni proactive sunt luate pentru a reduce probabilitatea apariţiei evenimentului prin executarea unei forme de control, şi/sau de a reduce impactul evenimentului în cazul în care acesta apare.


Registers/Registre – Arhive formale gestionate de Managerul de Proiect care solicită acordul din partea Project Board-ului asupra formatului, structurii şi utilizării. PRINCE2 deţine trei registre: Issue Register, Risk Register şi Quality Register.


Respingere (răspuns de risc) – Răspunsul la un risc (oportunitate) unde este luată o decizie conştientă şi deliberată, pentru a nu exploata sau a nu spori o oportunitate, distingând ca acest lucru este mult mai economic decât a apela la o acţiune de răspuns la risc. Oportunitatea ar trebui să fie monitorizată în continuare.


Release – Setul de produse dintr-o predare. Conţinuturile unui release sunt gestionate, testate şi lansate ca o singura entitate. A se vedea de asemenea, “handover”.


Reports/Rapoarte – Produse de management care furnizează un moment instantaneu al stării unor anumite aspecte ale proiectului.


Request for change/RFC/Cerere pentru schimbare - Propunere pentru o schimbare a unei baseline/Linie de referinţă. Este un tip de issue/chestiune.


Residual risc/Risc rezidual – Riscul care rămâne după ce răspunsul de risc a fost aplicat.


Reviewer – O persoană sau grup independent de producător care evaluează dacă un produs îndeplineşte cerinţele aşa cum sunt definite în Product Description/Descrierea produsului.


Risc – Un eveniment incert sau set de evenimente care, dacă vor avea loc, vor avea efect asupra atingerii obiectivelor. Un risc este măsurat printr-o combinaţie a probabilităţii unei ameninţări sau oportunităţi percepute a avea loc, şi magnitudinea impactului acesteia asupra obiectivelor.


Risk actionee – Un proprietar numit al unei acţiuni pentru a adresa riscul. Anumite acţiuni nu pot fi în limita competenţei risk owner-ului de a le controla în mod explicit; în această situaţie ar trebui numit un proprietar al acţiunii pentru a adresa riscul. El sau ea vor trebui să menţină risk owner-ul informat cu situaţia.


Risk appetite/Apetit de risc – Atitudinea unică a unei organizaţii faţă de abordarea riscului care la rândul său va dicta valoarea riscului pe care o consideră acceptabilă.


Risk Estimation/Estimare de risc – Estimarea probabilităţii şi impactul unui risc individual, luând în considerare standardele predeterminate, nivele ţintă de risc, interdependenţele şi alţi factori relevanţi.


Risk evaluation/Evaluare de risc – Procesul de înţelegere a efectului net, agregat, a ameninţărilor şi oportunităţilor identificate asupra unei activităţi.


Risk management/Management de risc – Aplicarea sistematică a principiilor, abordarilor şi proceselor asupra activităţilor de identificare şi evaluare a riscurilor, iar apoi planificarea şi implementarea răspunsurilor de risc.


Risk Management Strategy – Strategia care descrie obiectivele de aplicare a managementului de risc, precum şi procedura care va fi adoptată, rolurile şi responsabilităţile, toleranţele de risc, momentele de timp ale intervenţiilor managementului de risc, instrumentele şi tehnicile care vor fi folosite şi cerinţele de raportare.


Risk owner – Un individ numit care este responsabil cu gestionarea, monitorizarea şi controlul tuturor aspectelor unui risc anume, care îi este atribuit, inclusiv implementarea răspunsurilor selectate pentru a adresa ameninţările sau de a maximiza oportunităţile.


Risk profile/ Profil de risc – O descriere a tipurilor de risc care sunt întâmpinate de o organizaţie şi expunerea la aceste riscuri.


Risk Register/Registrul de Risc – Un registru cu riscuri identificate referitoare la o iniţiativă, inclusiv starea şi istoricul acestora.


Risk response/Răspuns de risc – Acţiuni care pot fi luate pentru a aduce o situaţie la un nivel în care expunerea la risc este acceptabilă de către organizaţie. Aceste răspunsuri intră în mai multe categorii de răspuns de risc.


Risk response category /Categoria de răspuns de risc – O categorie de răspuns de risc. Pentru ameninţări, categoria de răspuns de risc individuală poate fi: evită, reduce, transferă, acceptă sau partajează. Pentru oportunităţi, categoria de răspuns de risc individuală poate fi: exploatează, intensifică, respinge sau partajează.


Risk tolerance line /Linia toleranţei de risc – O linie trasă pe diagrama sumarului profilului de risc. Riscurile care apar deasupra acestei linii nu pot fi acceptate (a se convieţui cu acestea) fără a le înainta unei autorităţi competente. Pentru un proiect, Mangerul de Proiect va escala aceste riscuri către Project Board.


S

Schedule – Reprezentarea grafică a unui plan (de exemplu, o diagramă Gantt), care descrie secvenţa activităţilor, împreună cu alocarea resurselor, ce livrează împreună planul. În PRINCE2, activităţile de proiect ar trebui documentate în planificările asociate cu Project Plan, Stage Plan sau Team Plan. Acţiunile care sunt alocate zilnic de management pot fi documentate în registrul de proiect relevant (ex. Risk Register, Daily Log, Issue Register, Quality Register) dacă nu solicită o activitate semnificativă.


Scop – Pentru un plan, suma totală a produselor sale şi amplitudinea cerinţelor acestora. Este descris de Product Breakdown Structure/PBS pentru plan şi Product Descriptions asociate.


Structura echipei de management a proiectului – Diagrama organizaţională care arată persoanele numite pentru rolurile echipei de management de proiect a fi utilizate, delegaţii acestora şi relaţiile de raportare.


Senior Responsible Owner – Un termen al guvernului Marii Britanii pentru individul responsabil cu asigurarea că proiectul sau programul de schimbare îşi îndeplineşte obiectivele şi livrează beneficiile proiectate. Persoana ar trebui să fie proprietarul întregii schimbări de afaceri care este sprijinită de proiect. Proprietarul Responsabil Senior (SRO) ar trebui să se asigure că schimbarea îi menţine interesul pentru afaceri focalizat, că deţine autoritate deplină, iar contextul, inclusiv riscurile, sunt gestionate activ. Acest individ trebuie să fie senior şi trebuie să îşi asume responsabilitatea personală pentru livrarea cu succes a proiectului. SRO ar trebui recunoscut ca proprietar în întreaga organizaţie. SRO numeşte Executivul proiectului (sau în anumite cazuri poate alege să fie Executivul).


Senior Supplier – Rol în Project Board/Comitetul de Proiect care asigură cunoştinţe şi experienţă pentru disciplinele principale implicate în producţia livrabilelor proiectului. Senior Supplier reprezintă interesele furnizorului în cadrul proiectului şi asigură resurse furnizorului.


Senior User – Rol în Project Board responsabil pentru a se asigura că necesităţile utilizatorului sunt corect specificate şi că soluţiile îndeplinesc aceste necesităţi.


Share/Partajare (răspuns de risc) – Un răspuns de risc fie la o ameninţare sau o oportunitate prin intermediul aplicării unei formule de tip pierdere/câştig: ambele părţi împart câştigul (în cadrul limitelor prestabilite) dacă costul este mai mic decât costul planului; şi ambii împart pierderea (din nou în cadrul limitelor prestabilite) dacă costul planului este depăşit.


Specialist product/Produs specializat – Un produs a cărui dezvoltare este în obiectul planului. Produsele specializate sunt specifice unui proiect individual (de exemplu, o campanie de publicitate, un sistem de taxare pentru parcarea maşiniii, fundaţiile pentru o clădire, un proces de afaceri nou etc.). Este cunoscut de asemenea ca livrabil sau output.


Sponsor – Forţa principală de conducere din spatele unui program sau proiect. PRINCE2 nu defineşte un rol pentru sponsor, însă este probabil ca sponsorul să fie Executivul din cadrul Project Board/Comitetul de Proiect, sau persoana care a numit Executivul.


Stage Plan/Plan de etapă – Un plan detaliat folosit ca bază pentru controlul managementului de proiect pe durata întregii etape.


Stakeholder/Părţile interesate – Orice individ, grup sau organizaţie care poate afecta, să fie afectat de, sau percepe să fie afectat de o iniţiativă (program, proiect,activitate, risc).


Start-up – Activităţile de pre-proiect preluate de Executiv şi de Managerul de Proiect pentru a produce schiţa Business Case, Project Brief şi Initiation Stage Plan/Plan de Etapă de Iniţiere .


Strategie – Asumarea unei linii sau a unei abordări, creată pentru a obţine un obiectiv pe termen lung. Strategiile pot exista la diferite niveluri – la nivel corporativ, de program sau proiect. La nivel de proiect, PRINCE2 defineşte patru strategii: Stategia de Gestionare a Comunicării, Strategia de Gestionare a Configuraţiei, Strategia de Gestionare a Calităţii şi Strategia de Gestionare a Riscului.


T

Tailoring/Ajustare – Utilizarea corectă a PRINCE2 pentru orice proiect, asigurându-se că există un grad corespunzător de planificare, control, guvernare şi utilizare a proceselor şi temelor (spre deosebire de adoptarea PRINCE2 într-o organizaţie ce este cunoscută ca “embedding/încorporare”).


Team Manager/Manager de Echipă – Persoana responsabilă pentru producerea acelor produse alocate de Managerul de Proiect (după cum este stabilit în Work Package/Pachetul de Lucru) la o calitate potrivită, interval de timp şi la un cost acceptabil de către Project Board. Acest rol raportează şi preia indicaţii de la Managerul de Proiect. Dacă nu este numit un Team Manager, atunci Managerul de Proiect preia responsabilităţile rolului Team Manager.


Team Plan/Plan de Echipă – Un nivel opţional de plan utilizat ca bază pentru controlul managementului de echipă în momentul în care se execută Pachetele de Lucru.


Tehnica de revizuire a calităţii – Tehnica de inspectare a calităţii cu roluri stabilite şi o structura specifică. Este creată pentru a evalua dacă un produs sub forma unui document (sau similar, ex. o prezentare) este complet, respectă standardele şi îndeplineşte criteriile de calitate stabilite în Product Description. Participanţii sunt selectaţi din cei care deţin competenţe necesare pentru a evalua compatibilitatea produsului pentru scopul respectiv.


Technical Stage/Etapa tehnică – O metodă de grupare a lucrului prin setul de tehnici utilizate sau a produselor create. Aceasta are ca rezultat etape ce acoperă elemente, cum ar fi: proiectare, construcţie şi implementare. Aceste etape sunt technical stages şi reprezintă un concept separat de management stages.


Themes/Tema – Un aspect al unui management de proiect care trebuie să fie adresat continuu, şi care solicită tratament specific pentru ca procesele PRINCE2 să fie eficace.


Time-driven control/Control dirijat de timp – Control de management care prin natura sa este periodic, pentru a permite următoarei autorităţi competente să monitorizeze progresul – ex. control care are loc la fiecare două săptămâni. PRINCE2 oferă doua rapoarte de progres principale dirijate de timp: Checkpoint Report şi Highlight Report.


Toleranţa – Deviaţia permisibilă deasupra şi sub obiectivul unui plan în ceea ce priveşte timpul şi costul fără a escala deviaţia la următorul nivel de management. Pot exista de asemenea niveluri de toleranţă pentru calitate, scop, beneficiu şi risc. Toleranţa se aplică la nivele de proiect, stage/etapă şi team/echipă.


Toleranţa de timp – Deviaţia permisibilă a timpului unui plan care este permis înainte ca deviaţia să fie escalată la următorul nivel de management. Toleranţa de timp este documentată în planul respectiv. A se vedea de asemenea “tolerance”.


Toleranţa la risc – Nivelurile pragului de expunere la risc care, în momentul în care este depăşit, va declanşa un Exception Report pentru a aduce situaţia în atenţia Project Board-ului. Toleranţele de risc pot include limitele riscurilor agregate ale planului (ex. costul ameninţărilor agregate trebuie să rămâna mai puţin de 10% din bugetul planului), sau limitele oricărei ameninţări individuale (ex. o ameninţare a serviciilor operaţionale). Toleranţa de risc este documentată de Stategia de Gestionare a Riscului.


Toleranţa scop – Deviaţia permisibilă în scopul unui plan care este permisă înainte ca deviaţia să trebuiască sa fie escalată la următorul nivel de management. Toleranţa scopului este documentată în planul respectiv sub forma unei note sau referinţe la Product Breakdown Structure/PBS pentru respectivul plan. A se vedea “tolerance”.


Tranşă – Un termen de management de program care descrie un grup de proiecte structurate în jurul mai multor paşi distincţi de schimbare a capabilităţilor şi a livrării beneficiului.


Transfer (răspuns de risc) – Răspunsul la o ameninţare unde o terţă parte preia responsabilitatea pentru o parte din impactul financiar al ameninţării (de exemplu, prin intermediul asigurării sau prin mijloacele unor clauze corespunzătoare dintr-un contract).


Trigger/Declanşator – Un eveniment sau o decizie care declanşează un proces PRINCE2.


U

User/Utilizator – Persoana sau grupul care va utiliza unul sau mai multe din produsele proiectului.


V

Variantă – O variaţie a unui baseline. De exemplu, un manual de utilizare poate avea o variantă în limba Engleză sau o variantă în limba Spaniolă.


Versiune – Un baseline specific a unui produs. De obicei versiunile folosesc convenţii de nume care permit identificarea secvenţierii sau data baseline-urilor. De exemplu, versiunea 2 a Planului de Proiect este baseline după versiunea 1 a Planului de Bază.


W

Waterfall method/Metoda Waterfall/Metoda cascadei – O abordare de dezvoltare care este liniară şi secvenţială care are scopuri distincte pentru fiecare fază de dezvoltare. Odată ce faza de dezvoltare este finalizată, dezvoltarea continuă cu următoarea fază, iar fazele anterioare nu sunt revizuite (prin urmare analogia cum că apa care cade de pe munte nu se poate întoarce.)


Work Package/Pachet de Lucru – Setul de informaţii relevante pentru crearea unuia sau mai multor produse. Va cuprinde o descriere a lucrului, Product Description(s), detalii ale oricăror constrângeri cu privire la producţie, şi confirmarea acordului dintre Managerul de Proiect şi persoana sau Managerul de Echipă care va implementa Work Package pentru ca lucrarea să poată fi efectuată în cadrul constângerilor.